Bau Trang (Bàu Trắng), Bình Thuận

Bàu Trắng Quick Facts

Country : Vietnam
State : Bình Thuận
Altitude : 105 feet / 32 meters
Time Zone : Asia/Ho_Chi_Minh
Local time : 08:40:13 (23rd January 2021)

Bai Ba Dong, Bau Trang, Bàu Trắng

Bau Trang map