Yu shan Shen hsueh yuan (Yushan Shenxueyuan), Hualien, Taiwan

Yushan Shenxueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Hualien
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 01:16:03 (26th January 2021)

Yu-shan Shen-hsueh-yuan, Yu-shan Theological College, Yushan Shensyueyuan, Yushan Shenxueyuan, Yü-shan Shen-hsüeh-yüan, Yü-shan Theological College, yu shan shen xue yuan, 玉山神學院

Yu shan Shen hsueh yuan map