T ai nan Nu tzu Chi shu hsueh yuan (Tainan Nüzi Jishuxueyuan), Tainan, Taiwan

Tainan Nüzi Jishuxueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 06:30:42 (26th January 2021)

T'ai-nan Nu-tzu Chi-shu-hsueh-yuan, Tainan Nuzi Jishuxueyuan, Tainan Nyuzih Jishusyueyuan, Tainan Nüzi Jishuxueyuan, Tainan Woman's College of Arts and Technology, Tainan Woman’s College of Arts and Technology, T’ai-nan Nü-tzu Chi-shu-hsüeh-yüan, tai nan nu zi ji shu xue yuan, 台南女子技術學院

T ai nan Nu tzu Chi shu hsueh yuan map