Sheng li T ai nan I yuan (Shengli Tainan Yiyuan), Tainan, Taiwan

Shengli Tainan Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Located in time zone : Asia/Taipei
Local time : 14:32:16 (17th January 2021)

Provincial T'ai-nan Hospital, Provincial T’ai-nan Hospital, Sheng-li T'ai-nan I-yuan, Sheng-li T’ai-nan I-yüan, Shengli Tainan Yiyuan, sheng li tai nan yi yuan, 省立臺南醫院

Sheng li T ai nan I yuan map