Sheng li T ai nan I yuan (Shengli Tainan Yiyuan) , Tainan, Taiwan

About

Shengli Tainan Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 05:48:42 (26th February 2021)

Sheng li T ai nan I yuan map

Provincial T'ai-nan Hospital, Provincial T’ai-nan Hospital, Sheng-li T'ai-nan I-yuan, Sheng-li T’ai-nan I-yüan, Shengli Tainan Yiyuan, sheng li tai nan yi yuan, 省立臺南醫院