Sheng li Miao li I yuan (Shengli Miaoli Yiyuan), Miaoli, Taiwan

Shengli Miaoli Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Miaoli
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 06:39:52 (28th January 2021)

Sheng-li Miao-li I-yuan, Sheng-li Miao-li I-yüan, Shengli Miaoli Yiyuan, sheng li miao li yi yuan, 省立苗栗醫院

Sheng li Miao li I yuan map