Ming hsin Kung chuan (Mingxin Gongzhuan), Hsinchu County, Taiwan

Mingxin Gongzhuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Hsinchu County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 22:58:02 (21st January 2021)

Ming-hsin Chi-shu Hsueh-yuan, Ming-hsin Chi-shu Hsüeh-yüan, Ming-hsin Institude of Technology, Ming-hsin Kung-chuan, Mingsin Gongjhuan, Mingxin Gongzhuan, ming xin gong zhuan, 明新工專

Ming hsin Kung chuan map