Hua lien Shih fan Hsueh yuan (Hualian Shifan Xueyuan), Hualien, Taiwan

Hualian Shifan Xueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Hualien
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 15:51:17 (26th January 2021)

Hua-lien Shih-fan Hsueh-yuan, Hua-lien Shih-fan Hsüeh-yüan, Hua-lien Shih-yuan, Hua-lien Shih-yüan, Hualian Shifan Xueyuan, Hualian Shihfan Syueyuan, National Hualien Teachers College, hua lian shi fan xue yuan, 花蓮師範學院

Hua lien Shih fan Hsueh yuan map