Chung hsing Kao chung (Zhongxing Gaozhong), Nantou, Taiwan

Zhongxing Gaozhong Quick Facts

State : Taiwan
County : Nantou
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 16:48:24 (28th January 2021)

Chung-hsing Kao-chung, Chung-hsing Senior High School, Jhongsing Gaojhong, Zhongxing Gaozhong, zhong xing gao zhong, 中興高中

Chung hsing Kao chung map