Ching hsiao T ai nan Fen hsiao (Jingxiao Tainan Fenxiao), Tainan, Taiwan

Jingxiao Tainan Fenxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 12:22:32 (27th January 2021)

Ching-hsiao T'ai-nan Fen-hsiao, Ching-hsiao T’ai-nan Fen-hsiao, Jingsiao Tainan Fensiao, Jingxiao Tainan Fenxiao, jing xiao tai nan fen xiao, 警校台南分校

Ching hsiao T ai nan Fen hsiao map