Chi tu chiao Liao yang yuan (Jidujiao Liaoyangyuan), Nantou, Taiwan

Jidujiao Liaoyangyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Nantou
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 16:11:23 (23rd January 2021)

Chi-tu-chiao Liao-yang-yuan, Chi-tu-chiao Liao-yang-yüan, Jidujiao Liaoyangyuan, ji du jiao liao yang yuan, 基督教療養院

Chi tu chiao Liao yang yuan map