Schools

List

# Name Population
101 Kweneni School, 0
102 Langabi School, 0
103 Limpopo School, 0
104 Lukosi School, 0
105 Lusankwe School, 0
106 Mafuratidze School, 0
107 Magaiza School, 0
108 Magedhleni School, 0
109 Matsvaire School, 0
110 Matsvayi School, 0
111 Matsveru School, 0
112 Matumba School, 0
113 Mavizhu School, 0
114 Mavudzi School, 0
115 Mabvuragudo School, 0
116 Machacha School, 0
117 Madzivire School, 0
118 Madzivire School, 0
119 Mafararikwa School, 0
120 Mahitshe School, 0
121 Makambe School, 0
122 Makandire School, 0
123 Makoba School, 0
124 Makomwe School, 0
125 Makovere, 0
126 Makuvula School, 0
127 Makwana School, 0
128 Makwateni School, 0
129 Malapati School, 0
130 Mucherengi School, 0
131 Mucheri School, 0
132 Muchibwa School, 0
133 Mudanda School, 0
134 Mukoroverwa School, 0
135 Mukwada School, 0
136 Manyabesi School, 0
137 Manyenge School, 0
138 Mapanzule School, 0
139 Mapati School, 0
140 Maqaqeni School, 0
141 Mareverwa School, 0
142 Mariga School, 0
143 Maringere School, 0
144 Marinogha School, 0
145 Masenyera School, 0
146 Chihuri School, 0
147 Chikuhwa School, 0
148 Ebenezer School, School for visually impaired children in Hong Kong 0
149 Emazhavasha School, 0
150 Enyokeni School, 0
151 Gamba School, 0
152 Cheninga School, 0
153 Cheswingo School, 0
154 Chikwezvero School, 0
155 Chimbudzi School, 0
156 Chimbumu School, 0
157 Chimombe School, 0
158 Chindamora School, 0
159 Chindotwe School, 0
160 Chipinde, 0
161 Chiramba School, 0
162 Chirata School, 0
163 Chirimudombo, 0
164 Chitakatira School, 0
165 Guwa School, 0
166 Gwamayaya School, 0
167 Holy Apostles School, 0
168 Hudebege School, 0
169 Chiwanza School, 0
170 Chiwingwi School, 0
171 Chokera School, 0
172 Chomayaka School, 0
173 Cokera School, 0
174 Dabwa School, 0
175 Daitai School, 0
176 Dambakurimwa School, 0
177 Dangare School, 0
178 Dare School, 0
179 Debwe School, 0
180 Dembwa School, 0
181 Dendele School, 0
182 Dikili School, 0
183 Dinde School, 0
184 Domgwe School, 0
185 Drihoria School, 0
186 Dula School, 0
187 Kudyarawanza School, 0
188 Kumbudzi School, 0
189 Magombedza School, 0
190 Domboshawa School, 0
191 Domchibi School, 0
192 Gavaza School, 0
193 Gelele School, 0
194 Goholi School, 0
195 Gombakomba School, 0
196 Gona School, 0
197 Gona School, 0
198 Goteka School, 0
199 Gumindaga School, 0
200 Gundekunde School, 0