Muztag Feng, CN

Mountain

Muztag Feng Quick Facts

Country : People's Republic of China
Altitude : 22,877 feet / 6973 meters
Time Zone : Asia/Urumqi
Local time : 09:59:23 (27th January 2021)

'Wu-lu-k'o-mu-shih Ling, Mu-tzu-t'a-ko, Muzitage Feng, Muztag, Muztag Feng, Mùzītǎgé Fēng, Ullug Mustag, Ullug Muztagh, Ulug mustag, Ulug-Muztag Mountain, Ulugh Muz Tagh, Ulugh Muztag, Ulugh Muztagh, Wu-lu-mu-ssu Shan, Wu-lu-mu-ssu-t'a-ko Shan, Wulu Muzitage, Wūlǔ Mùzītǎgé

Muztag Feng map